საგადასახადო აუდიტი

საგადასახადო აუდიტის მომსახურება მოიცავს შემდეგს: საგადასახადო ორგანოში წარდგენილ დეკლარაციებში ასახული ინფორმაციის საბუღალტრო მონაცემებთან და საგადასახადო კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენა, საანგარიშო პერიოდის მიხედვით კლიენტის მიერ განხორციელებული სამეურნეო ოპერაციების ანალიზი და კლიენტის საგადასახადო ანგარიშგებების შემოწმება შესაძლო საგადასახადო რისკების გამოვლენის მიზნით.

საგადასახადო აუდიტის ფარგლებში ATA Partners გთავაზობთ:

  • საანგარიშგებო პერიოდების საგადასახადო აუდიტი;

მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდის საგადასახადო აუდიტი;